שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

נישואין ומגדר

נישואין ומגדר

היחס לאחר

היחס לאחר

 מחלוקות הלל ושמאי

התניא (שנויה ברייתא), אמרו עליו על שמאי הזקן, כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת.מצא בהמה נאה אומר: זו לשבת. מצא אחרת נאה הימנה – מניח את השניה ואוכל את הראשונה, אבל הלל הזקן מידה אחרת היתה לו, שכל מעשיו לשם שמים. שנאמר "ברוך ה' יום יום".תניא נמי (שנויה ברייתא גם כן כך): בית שמאי אומרים: מחד שביך לשבתיך (מאחד בשבת, מיום ראשון הכן כבר לשבתך), ובית הלל אומרים: "ברוך ה' יום יום"

 

תלמוד בבלי, מסכת ביצה דף ט"ז עמוד א'

 

תנו רבנן: כיצד מרקדין לפני הכלה? בית שמאי אומרים: כלה כמות שהיא, ובית הלל אומרים: כלה נאה וחסודה. אמרו להן בית שמאי לבית הלל: הרי שהיתה חיגרת או סומא אומרי' לה כלה נאה וחסודה? והתורה אמרה (שמות כג) "מדבר שקר תרחק"! אמרו להם בית הלל לבית שמאי: לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? הוי אומר ישבחנו בעיניו, מכאן אמרו חכמים לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות.

 

תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף טז, עמוד ב – דף יז, עמוד א

 

 

מקורות נוספים מומלצים עבורך

 

 

 

 

 

מייקל וולצר

רבי בקשי דורון

שני הייסודות 

זלדה