היחס לאחר

היחס לאחר

נישואין ומגדר

נישואין ומגדר

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

עמוד הבית

עמוד הבית

 משאבי הגז והנפט 

מסקנות הוועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית (=הקשורה לכלכלה ולכספים) בנושא משאבי נפט וגז בישראל (ינואר, 2011):

"פעילות החיפוש וההפקה של מאגרי גז בישראל נעשית על ידי תאגידים פרטיים, ישראליים ובינלאומיים. ההוראות וההסדרים לעניין פעילות זו קבועים ב"חוק הנפט" התשי"ב (1952).

החוק קובע כי לא יפיק אדם גז טבעי אלא על פי שטר חזקה.

החזקה מקנה זכות ייחודית לחפש ולהפיק נפט/גז בשטח החזקה כל ימי תוקפה בכפוף לתקנות חוק הנפט [...] בעל רשיון שהגיע לתגלית, כלומר הוכיח הפקה מסחרית בשטח הרישוי [...] זכאי לקבל מאת הממונה על הנפט שטר חזקה. [...] בעל החזקה חייב להתחיל בקידוחי פיתוח תוך שישה חודשים מיום שניתן לו שטר החזקה ותוך שלוש שנים עליו להתחיל להפיק נפט/גז בכמויות מסחריות. תקופת החזקה היא לשלושים שנה והיא ניתנת להארכה לתקופה נוספת של עד עשרים שנה. 

[...] לאחר תחילת ההפקה חברות הנפט/גז מוכרות בעצמן את הנפט/גז המופק ומעבירות למדינה תשלומים בגין ניצול אוצרותיה בהתאם לדין המקומי ובאמצעות תמלוגים ומיסים ייעודים מהכנסות ורווחים של אותן החברות".

 

ספר תהילים

ספר איוב

ספר יחזקאל,

הושע וצפניה

ספר משלי, דניאל

ספר ירמיהו

ספר ישעיהו

ספר דברים

ספר ויקרא פרק י״ט