היחס לאחר

היחס לאחר

נישואין ומגדר

נישואין ומגדר

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

עמוד הבית

עמוד הבית

 צדק חברתי בחוק

הצעת חוק השלכות חלוקתיות בחקיקה, התשע"ד–2014.

בשנים האחרונות אנו עדים לחדירה הולכת וגוברת של נושא הצדק החלוקתי אל תוך השיח הציבורי בישראל. ככל שנושא הצדק החלוקתי חודר אל תוך השיח הנורמטיבי, כך הולכת וגוברת הדרישה הציבורית לפעולה בנושא, ודוגמה בולטת לכך היא אירועי המחאה החברתית של קיץ 2011 תחת הסיסמא "העם דורש צדק חברתי". הציבור בישראל דורש "צדק חברתי" שהוא למעשה – צדק חלוקתי, קרי: חלוקה שוויונית צודקת והוגנת של משאבים ציבוריים ושל ההכנסות ממשאבי המדינה [...]

בעוד שנושא הצדק החלוקתי הולך ומתבסס בשיח הציבורי, הוא כמעט שאינו זוכה לייצוג בפעולותיהם של מקבלי ההחלטות בישראל, ובכללן בתהליך החקיקה. הפער בין הדרישה הציבורית לצדק חלוקתי לבין היחס המועט שלו זוכה הנושא בפעולות הממשלה והכנסת, מחריף את תחושת התסכול הציבורי במדינה. הצעת החוק נועדה לתקן את המעוות באמצעות מתן ביטוי לנושא הצדק החלוקתי בתהליך החקיקה של הכנסת [...]

כבר כיום ישנה התייחסות לנושא הצדק החלוקתי בחקיקה בישראל. נושא זה בא לידי ביטוי בתכנית הכלכלית הנלווית לתקציב המדינה... ואולם, ישנם מגוון נושאים שבהם נושא הצדק החלוקתי בולט פחות, אך לחקיקה בנושאים אלו יש השלכות פוטנציאליות כבדות משקל בנושא הצדק החלוקתי. כך למשל, גם לחוקים בנושאים כגון חינוך, בריאות ורווחה יכולות להיות השפעות חלוקתיות. הדבר נובע מכך שפעמים רבות קיים קשר בין נגישותם של אזרחים לשירותים בתחומים שהוזכרו לעיל לבין מצבם החברתי-כלכלי. נוסף על כך, לעיתים יש צורך בדיון מעמיק וממוקד כדי לפענח סוגיות חלוקתיות סמויות מן העין אשר עלולות להתעורר בעקבות הצעת חוק מסוימת, במיוחד בתחומים אשר הקשר בינם ובין הנושא החלוקתי הוא קשר עקיף. לפיכך, בהצעת חוק זו מוצע לבחון את ההשלכות החלוקתיות הפוטנציאליות של הצעות חוק בכל תחום הקשור - במישרין או בעקיפין, לנושא החלוקתי. 

בתיאור זה מתערבבים הגבולות בין משאבי מדינה פיסיים-חומריים לבין משאבים חברתיים-סוציאליים וההתייחסות אל שתי הפנים - יונקת מן הצדק הכללי ללא הבדל בין פיסי לאנושי-חברתי-סוציאלי.

 

ספר תהילים

ספר איוב

ספר יחזקאל,

הושע וצפניה

ספר משלי, דניאל