"המכנה שם רע לחברו"  

על תיוג קבוצתי כמוביל תהליכי הדרה חברתיים

סדנת לימוד\ חיה נאמן 

 

 

נישואין ומגדר

נישואין ומגדר

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

עמוד הבית

עמוד הבית

מטרות
המשתתפים יזהו את ההשלכות שיש לכינוי קבוצות שלמות בחברה בכינויי גנאי מכלילים. 
המשתתפים ייבחנו דרכים להשתחרר להימנע מכינויי גנאי שהם משתמשים בהם.
 
שאלת מרכזית
כיצד ניתן לוותר על כינויי גנאי חברתיים?
 
רציונל
קבוצות רבות בחברה הישראלית 'זוכות' לכינוי מתייג, רובן של קבוצות אלה ברובן הן קבוצות מיעוט מעמדית, תרבותית אתנית ולאומית. בין הכינויים המתייגים ניתן למצוא כאלה המתייחסים למראה חיצוני, לתכונות אופי, לתרבות, למוצא, לעדה, לשפה ועוד. כינויים אלה הופכים עם הזמן לשם נרדף של קבוצת המיעוט, המייצרים יחס חסר כבוד של מצד החברה כולה, לכל אחד מן הפרטים ולקבוצה כולה. בתהליך המקביל ליחס החברתי, מפנימים חברי הקבוצה את כינויי הגנאי ובעקבות כך נחלשים תחושת הערך והמסוגלות העצמית שלהם נחלשים. היחס נטול הכבוד והפגיעה בתחושת המסוגלות העצמית פוגעים בחברה כולה. 
מודעות לתהליך זה ולעומק הפגיעה שלו שהוא גורם בפרט ובחברה, יש בה כדי להביא ליחס של כבוד לקבוצות המיעוט ולאפשר לחברה ליהנות מתשומות ייחודיות שיש לקבוצות מיעוט אלה לתרום כשווים בתוך שווים. 
 
תפוקות 
זיהוי שתי דרכים למניעת תיוג בתוך התהליך לפיתוח זהות יהודית, ציונית ואזרחית.
 
תוצאות
הגברת המודעות לכוחו ההרסני של כינוי שם רע מכליל לקבוצת מיעוט.
 
עזרים:
כרטיסי כינויים מתייגים ותמונות, פתקי memo עם דבק. 
 
מהלך הסדנה
תרגיל פתיחה
מצמידים לגבו של כל משתתף בסדנה כרטיס מבלי שהוא רואה איזה כרטיס הצמידו לו.
 
כל משתתף מקבל מספר פתקי memo עם דבק. 
 
כל משתתף בוחן את הכרטיסים המוצמדים לגב המשתתפים. 
 
כל משתתף כותב על אחד הפתקים את היחס שהיה נותן לאדם שזה התיאור שלו ומצמיד לגבו של המשתתף.
 

שיחה

  • כל אחד מהמשתתפים מוציא את פתקי הmemo שהוצמדו לגבו (עדיין לא את כרטיס הדמות) וקורא אותם

  • אילו תבניות התבוננות היו לאדם שכתב על גבכם את הדברים? מנין הם נובעים? מה היה המניע לכתיבתם?

  • מה הייתם חושבים על עצמכם אם זה היה היחס שהייתם מקבלים מהחברה

  • מי לפי דעתכם מקבל יחס כזה?כיצד נוצר כזה יחס?

לימוד במליאה

מקרינים למשתתפים את הטקסטים ללימוד

 

...כל היורדים לגיהנם עולים, חוץ משלושה שיורדים ואין עולים. ואלו הן: הבא על אשת איש, והמלבין פני חבירו ברבים, והמכנה שם רע לחבירו. - מכנה היינו מלבין! - אף על פי שהוא רגיל בו בשמו. 

תרגום לבבלי, בבא מציעא נח, ע"ב

 

מדוע המדרש מחמיר כל כך עם מי שמכנה שם רע לחברו?

 

הוא היה אומר: אל תהי בז לכל אדם - יש אומרים שהמבזה שום אדם חברו - שנראה בעיניו, שחברו פחות ממנו, והיא נראית בעניו עבירה קלה, והיא גוררת כל שאר עבירות שבתורה, כי כמו שבמצות 'ואהבת לרעך כמוך' תלויה כל התורה כולה, כן המבזה חברו - מבטל כל התורה כולה. 

חכם אברהם אזולאי, אהבה בתענוגים, עמ' ע"ט , הוצאת אורות החיים, ירושלים, תשמ"ז 1987

איזו חברה נרקמת כאשר קבוצות מסוימות חושבות שהן נעלות יותר מקבוצות אחרות? מה אפשר לעשות? 

בקבוצות קטנות

מחלקים את המשתתפים לקבוצות בנות ארבעה משתתפים:

שוטטו במרחבי הסוגיה "הדרה והכלה" של המוצר המקוון – בטקסט המרכזי, בסרט, בטקסטים המלווים את הטקסט המרכזי ובסרטונים הכלליים.

 

נסחו לעצמכם שלוש דרכים בהם ניתן להשתחרר מכינוי שם רע לקבוצה.  

 

במליאה:

כל קבוצה מציגה את הדרכים שניסחה.

שיח בעקבות העבודה בקבוצות וההצגה:

כיצד ניתן ליישם את הדרכים שעלו כאן בתוך התהליך לפיתוח זהות יהודית, ציונית ואזרחית המתקיים בתוך בית הספר (כל בית ספר לפי השלב שהוא נמצא בתהליך)?

 

 

 

 

להורדת הכרטיסים