מטרה: 

העמקה בשיח יהודי אזרחי במרחב הציבורי במדינת ישראל באמצעות מקרה מבחן – השבת. 

 

תוצאות:

העמקה ומיפוי המתח בין המרחב היהודי למרחב האזרחי של השבת במדינת ישראל בעזרת דבריהם של המרצים בנושא השבת.

הנכחה ועיבוד של המתח בין המרחב היהודי למרחב האזרחי בשגרת החיים של בית-הספר.

 

 

 

פתיחה:

לימוד טקסט על השבת מאת חיים נחמן ביאליק.

 

"מי ששומר את השבת, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלין לו כל עוונותיו. בלי שבת אין ישראל, אין ארץ-ישראל, ואין תרבות ישראל. השבת היא התרבות, ואם לא עמדת על ההבדל, אוי ואבוי לכולנו שראינוכם בכך".

 

מכתבו של המשורר הלאומי ח. נ. ביאליק שראה חשיבות לשמירת השבת כבר לפני 78 שנה.

 

לאיזו שבת מתכוון ביאליק בדבריו? האם לזו הדתית-הלכתית או לזו החילונית-סוציאליסטית? ואולי הוא מתכוון לשבת שלישית שהיא אחרת? משלבת את שתי הגישות?

בשאלה זו תעמוד במרכז הדיון בסדנה זו.

 

המפגש יתחלק לשלושה חלקים: 

בחלקו הראשון נבחן באמצעות מקורות יהודיים, ציוניים ואזרחיים-דמוקרטיים, את מהותה של השבת עבורנו כפרטים ועבורנו כקבוצה. 

בחלקו השני נצפה בסרט שמכיל את אמירותיהם של ארבעה אנשי רוח וחברה בישראל, אשר מציגים את השבת מנקודת מבטם. נקיים הפרדה בין טיעון יהודי לבין טיעון אזרחי-דמוקרטי בכל הקשור לשבת. 

בחלק השלישי, ננסה להבנות ולבנות יחד שבת ישראלית שהיא אידיאלית בעינינו. נשאל ונבדוק כיצד השיח היהודי והשיח האזרחי-דמוקרטי, באים לידי ביטוי בשגרת החיים בקהילת בית הספר בכלל ועל השבת בפרט. נשאל את עצמנו איזה ידע ואיזו הבנה נרצה להעניק לקהילת בית-הספר בנושאים הללו, ונתחבט בשאלה כיצד היינו רוצים להנכיח שיח כזה בקרב כל חברי הקהילה של בית-הספר, שיח המבטא הן את ההיבט היהודי והן את ההיבט האזרחי-דמוקרטי.

חלק א': 

חלוקה לקבוצות של שניים עד שלושה משתתפים. 

כל חבר בקבוצה הקטנה סורק מן האתר את החומרים תוך סימון מילים, היגדים ומשפטים המתחברים אל תפיסת עולמו בדבר אויה הנכון של השבת על פי השקפתו שלו. 

 הקבוצה הקטנה כותבת בכתיבה משותפת: השבת הישראלית בעינינו היא: ...

 

 

 

 

חלק ב׳: 

צפייה בסרטון בו מתקיימת חלוקת של ארבע הזיקות בין יהדות לאזרחות על פי גישתו של אדר כהן.

 

 

 

 

 

 

כל קבוצה תצפה בסרט על השבת תוך מילוי מטלות הצפייה הבאות:

 

 

 

 

 

 

 

מיינו על פי הסרט את השבת היהודית והשבת האזרחית: מהם העקרונות, הערכים, הדעות, המחשבות וההיבטים העולים מפי הדוברים בסרטים? 

בדקו על פי חלוקת ארבעת הזיקות של אדר כהן, היכן נמצאת השבת הישראלית על פי הדוברים בסרט.

חלק ג׳ 

הציפו סוגיות, שאלות והיבטים שונים הקשורים למתח הקיים בין היהודי לאזרחי-דמוקרטי בנושא השבת הקיימים בקהילה שלכם. היעזרו בערכים, בחזון ובגורם המארגן של בית-הספר, כעוגנים לשיחה וככיוונים לראייה עתידית.

 

במליאה:

כל קבוצה תציג סוגיה אחת ודרך ההתמודדות שלה באמצעות פרופיל בית-הספר.

סיכום: כל קבוצה מציגה תובנה אחת שהובהרה לה במהלך העבודה על המרחב הקיים בין השיח היהודי לשיח האזרחי-דמוקרטי, בעיקר בנושא השבת.

צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

נישואין ומגדר

נישואין ומגדר

היחס לאחר

היחס לאחר

עמוד הבית

עמוד הבית

שבת במרחב הציבורי 

בתיה דואק ועמיחי צור

 

 

אברהם יהושע השל

אהרון דוד גורדון

רבי עוזיאל

תלמוד בבלי מסכת ביצה

בין יהדות לאזרחות
אדר כהן