היחס לאחר

היחס לאחר

נישואין ומגדר

נישואין ומגדר

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

עמוד הבית

עמוד הבית

דב רפל

 

חירות, אחווה ושוויון – מהפכה צרפתית או תורת ישראל?

הדמוקרטיה הליברלית דוגלת בחירות, הדמוקרטיה הקומוניסטית - בשוויון, הדמוקרטיה היהודית מעמידה את האחווה מעל לחירות ולשוויון. סדר העדיפויות [בדמוקרטיה יהודית] כפי שנשתדל להראות הוא זה: אחווה, שוויון, חירות. האחווה מעוגנת בחקיקה חברתית יהודית. בכל חוקי המדינות הנאורות אין חוק המחייב את האזרח לבוא לעזרת אזרח הנמצא במצוקה, אם האזרח הנמצא במצוקה אינו נתון בסכנה מיידית. 

העשיר המופלג אינו עובר עבירה אם אינו נותן פרוטה לעני. אין בחוקי המדינות חובת צדקה, חובת גמילות חסד, וחובת אהבת הזולת. החוק מגן על האגואיסט. לא כן בתורה, תורת האחווה של התורה משתקפת בשורה של מצוות... 


נחזור לשלוש הלשונות של הדמוקרטיה [של המהפכה הצרפתית - חירות, שוויון ואחווה] ונעמוד על משמעם החברתי. קל לראות, שסיסמת החירות יוצרת את הזיקה החברתית החלשה ביותר. למעשה זהה סיסמה זו עם "איש הישר בעיניו יעשה". בתוספת של "בתנאי שלא יפריע לאחרים"... 

סיסמת השוויון יוצרת זיקה העומדת בניגוד לעיקרון החירות. כבר עמדו הוגי הדעות על הניגוד בין שתי הסיסמאות הן בחיים הפוליטיים והן בחיי החברה והן בפעילות הכלכלית... 

סיסמת האחווה מצמצמת את סיסמת החירות צמצום נוסף, ומקנה משמע נוסף לסיסמת השוויון. היא מחייבת את האדם מישראל בפעילויות הציבוריות ולהעמיד לרשות הזולת חלק מרכושו, בין אם הוא רוצה בכך בין אם לא, ובכך הוא מגביל את החירות. חשובה ביותר היא תרומת סיסמת האחווה לשוויון.

 

פרופ' דב רפל/ "ערכי יהדות ודמוקרטיה - אחווה, שוויון וחירות" 

"ייהדות ודמוקרטיה, מחלוקת ואחדות", ירושלים, תשנ"ו, עמ' 5-4, 8.

 

כיצד אתם מבינים את שלושת היסודות לחיים בדמוקרטיה? האם דווקא אלו? האם בסדר הזה? 

מה לדעת רפל העיקר על-פי היהדות וכיצד תורמת האחווה לשוויון?

מתוך קריאת הטקסט, נסו לזקק אלו מול אלו – ערכים יהודיים וערכים דמוקרטיים, תוכלו להיעזר בטבלה שתסייע לכם לראות את הסדר בגישה היהודית לעומת הגישה הדמוקרטית על-פי רפל.

ספר תהילים

ספר איוב

ספר יחזקאל,

הושע וצפניה

ספר משלי, דניאל

ספר ירמיהו

ספר ישעיהו

ספר דברים

ספר ויקרא פרק י״ט